เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ประวัิติความเป็นมา

หลักการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่

Outcome และ Impact

Master Plan

สถานภาพการใช้พื้นที่

หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ

ผังองค์กร

การให้บริการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Photo Gallery

  งานระบบสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง

 

บทนำ

เพื่อให้ระบบการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ของสำนักงาน มจธ.บางขุนเทียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ จึงได้จัดทำคู่มือเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตการให้บริการ รูปแบบการให้บริการ การรับแจ้งเหตุและติดต่อประสานงาน รวมถึงในส่วนของค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการให้บริการ

ฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักงาน มจธ.บางขุนเทียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ Workshop & Store และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับการทำงาน และการใช้บริการ ของหน่วยงานที่จัดตั้งอยู่ใน มจธ.บางขุนเทียน ซึ่งประกอบด้วยอาคารกลุ่มงานวิจัย อาคารกลุ่มบริการทางวิชาการ อาคารเรียน อาคารสาธารณูปโภคและพื้นที่โดยรอบภายใน มจธ. บางขุนเทียน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเข้าใจในหลักการให้บริการ จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการติดต่อประสานงาน ในการใช้บริการ และเข้าใจขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายซ่อมบำรุง สำนักงาน มจธ. บางขุนเทียน


 

Copyright ©2005. All rights reserved.
http://www.bkt.kmutt.ac.th
King Mongkut's Uinversity of Technology Thonburi (Bangkuntien)
83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455