เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ประวัิติความเป็นมา

หลักการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่

Outcome และ Impact

Master Plan

สถานภาพการใช้พื้นที่

หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ

ผังองค์กร

การให้บริการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Photo Gallery

  บทบาทหน้าที่

  • เป็นส่วนขยายของมจธ.ราษฎร์บูรณะ
  • บริหารจัดการและบริการเพื่อสนับสนุนและรองรับ การเข้าดำเนินการของหน่วยงาน ณ มจธ.บางขุนเทียน
  • จัดหาและจัดทำ/สร้าง/พัฒนาพื้นที่อาคาร ถนนและระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานของการเข้าดำเนินการ
  • สนับสนุนและจัดการให้เกิดการใช้พื้นที่ 200 ไร่ ให้เต็มและมีประสิทธิภาพ
  • ระดมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจตามเป้าหมาย

 

Copyright ©2005. All rights reserved.
http://www.bkt.kmutt.ac.th
King Mongkut's Uinversity of Technology Thonburi (Bangkuntien)
83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455