เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ประวัิติความเป็นมา

หลักการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่

Outcome และ Impact

Master Plan

สถานภาพการใช้พื้นที่

หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ

ผังองค์กร

การให้บริการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Photo Gallery

  Outcome และ Impact

  • สนับสนุนการเป็น Research Center & Excellence Center
  • สนับสนุนการเป็น Industrial Park & Energy Park
  • สนับสนุนการเป็น Academic Excellence และ Green Campus
  • สนับสนุนการเป็น Bilingual Campus และ Living & Learning
  • ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและศูนย์วิจัยพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของชาติ
  • ช่วยเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่และสร้างความสามารถให้ SME เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  • ช่วยพัฒนาเทคโนโลยี/ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบ่มเพาะเทคโนโลยีให้กับ SME ในประเทศ

 

Copyright ©2005. All rights reserved.
http://www.bkt.kmutt.ac.th
King Mongkut's Uinversity of Technology Thonburi (Bangkuntien)
83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455