เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ประวัิติความเป็นมา

หลักการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่

Outcome และ Impact

Master Plan

สถานภาพการใช้พื้นที่

หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ

ผังองค์กร

การให้บริการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Photo Gallery

  หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ

  • JGSEE
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กิจการนานาชาติ
  • ศูนย์นวัตกรรมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • คณะพลังงานและวัสดุ
  • ศูนย์ทดสอบอุปกรณ์โซล่าร์เซลล์
  • ส่วนขยายของคณะสำนักต่างๆ

 


 

Copyright ©2005. All rights reserved.
http://www.bkt.kmutt.ac.th
King Mongkut's Uinversity of Technology Thonburi (Bangkuntien)
83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455