เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ประวัิติความเป็นมา

หลักการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่

Outcome และ Impact

Master Plan

สถานภาพการใช้พื้นที่

หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ

ผังองค์กร

การให้บริการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Photo Gallery

  การบริการของสำนักหอสมุด

วัตถุประสงค์

สำนักหอสมุดได้จัดให้มีการบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน

การให้บริการขอสำนักหอสมุด

บริการยืม- คืน บุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศบางประเภทของสำนักหอสมุดได้ ส่วนบุคลากรภายนอก ไม่สามารถยืมได้ แต่สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลาที่สำนักหอสมุดเปิดทำการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการยืม-คืน ผู้ใช้สามารถยืม-คืนผ่านผู้ให้บริการ ที่ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาตร์

บริการยืมระหว่างห้องสุมด ผู้ใช้สามารถยืมหรือขอเอกสารต่างๆ ที่ไม่มีในสำนักหอสมุดจากห้องสมุดอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยผู้ใช้ต้องมาติดต่อบรรณารักษ์หรือนักบรรณสารสนเทศ เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยตนเอง เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่าย

บริการวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล สำนักหอสมุดได้จัดหาวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์มาให้บริการซึ่งเมื่อรวมกับฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นสมาชิก ในปี 2547 มีให้บริการ ดังนี้

ACS, ACM, ASCE, ASME, DAO, IEL or IEEE Xplore , IOP, Science Direct, Engnetbase (Engineering handbook) , EMERALD Fulltext, World SciNet, PEP, Project Euclid, H.W. Wilson, LexisNexis, Metadex, Natrue Research

บริการวิทยานิพนธ์และโครงงานศึกษา ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อและเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text )ของวิทยานิพนธ์และโครงงานศึกษาของนักศึกษา มจธ. ได้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักหอสมุด

บริการฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง สำนักหอสมุดได้จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะเรื่องในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูลเหล่านี้ผ่านระบบ OPAC ฐานข้อมูลดังกล่าว ได้แก่

 • Biogas Technology
 • Materials Science
 • Solar Radiation
 • Biotechnology
 • Membrane Technology Biosensors
 • Solar Thermal Technology
 • Super Conductors
 • รายงานการประชุมของ NECTEC Powder Technology
 • รายงานการประชุมทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุณหภาพ
 • รายงานการประชุมทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • รายงานการประชุมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 • ดัชนีวารสารภาษาไทย
 • รายงานการประชุมทางวิศวกรรมเคมี
 • ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 • รายงานการประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ฐานข้อมูลจุลสาร
 • รายงานวิจัยและพัฒนาของบุคลากร มจธ.
 • ฐานข้อมูลกฤตภาค
 • รายงานการประชุมทางวิศวกรรมโยธา
 • ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร

บริการกฤตภาค สำนักหอสมุดได้รวบรวมสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหนังสือพิมพ์ รวมเล่มไว้ให้บริการที่สำนักหอสมุด มจธ. ราษฎรบูรณะ ผู้สนใจสืบค้นบทความได้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และขอใช้บริการได้ที่ ชั้น 5 อาคารสำนักหอสมุด

บริการข้อสอบเก่า สำนักหอสมุดได้รวบรวมข้อสอบเก่าของรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยไว้ให้บริการที่สำนักหอสมุด มจธ. ราษฎรบูรณะ ผู้สนใจสืบค้น รายชื่อ รหัสวิชาของข้อสอบ ได้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และขอใช้บริการได้ที่ ชั้น 5 อาคารสำนักหอสมุด

บริการหน้าสารบัญวารสาร สำนักหอสมุดได้จัดทำสารบัญวารสารต่างประเทศ ที่บอกรับเป็น สมาชิกขึ้นให้บริการบนหน้า Home page ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นบทความต่างประเทศได้จากฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Table of contents) ผ่าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ห้องสมุดดิจิทัล ( Digital Library) สำนักหอสมุดได้นำทรัพยากรสารสนเทศส่วนหนึ่งมาเก็บเป็น Digital Imaging ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้

 • เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสำนักหอสมุด จึงทำพระราชประวัติและพระราช
  กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มาเก็บรวบรวมไว้
 • Classroom on Demand เป็นการบันทึกวีดิทัศน์การเรียนการสอนจากห้องเรียนพร้อมถ่ายทอดสดและแปลงเป็น Streaming Video จากห้องเรียน 4 ห้อง SC 2109, SC 2111, LIB 108 และ LIB 114
 • วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text ) ของวิทยานิพนธ์แต่ละเล่มได้ทันที
 • วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 2539 จนถึงฉบับปัจจุบัน
 • Digital News สรุปข่าวเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย
 • มีการพัฒนาคู่มือการเรียนรู้วิธีสืบค้น ฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ หยุด


 

Copyright ©2005. All rights reserved.
http://www.bkt.kmutt.ac.th
King Mongkut's Uinversity of Technology Thonburi (Bangkuntien)
83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455