เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ประวัิติความเป็นมา

หลักการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่

Outcome และ Impact

Master Plan

สถานภาพการใช้พื้นที่

หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ

ผังองค์กร

การให้บริการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Photo Gallery

  หลักในการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ได้ประกาศวิสัยทัศน์เพื่อเป็นหลักในการดำเนินงานดังนี้ :-

มุ่งมั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้

มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีการวิจัย

มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี

มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม

มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

มจธ.บางขุนเทียน จึงเน้นการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์

•  ผลิตงานวิจัยพัฒนา/เทคโนโลยี

•  ผลิตนักศึกษาที่เก่งและดี

•  สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม

•  สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

•  สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

มจธ.บางขุนเทียนจะเป็นสวนการศึกษา และสวนอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทำงานวิจัยพัฒนาและให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต บุคลากรและนักศึกษาจะใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและต่อเนื่องตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยจะทำการวิจัยให้เป็นเลิศ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนศักยภาพ  และความต้องการของอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมจะบ่มเพาะ ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการใหม่ และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ มจธ.บางขุนเทียนจะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นสวนที่ร่มรื่นสวยงาม มีการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจะนำความรู้ความสามารถ ผลงานวิจัยไปใช้ในการทำงานร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสังคมที่มีความยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงาน ณ มจธ.บางขุนเทียนที่อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 


 

Copyright ©2005. All rights reserved.
http://www.bkt.kmutt.ac.th
King Mongkut's Uinversity of Technology Thonburi (Bangkuntien)
83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455